Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti

 

 

matriXpro s.r.o. se sídlem v Horní Lhotě, Hlavní 13, PSČ 747 64, IČ: 27771733, zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném Ostravě, sp. zn. C 51382

(dále jen matriXpro)

 

 

 1. Účastník a poskytovatel, kdo je kdo? str. 3

 

 1. Smlouva

2.1 Smlouva                                                                                                                                                                                                       str. 3

2.2 Kdy je Smlouva uzavřena                                                                                                                                                                         str. 3

2.3 Podmínky pro uzavření Smlouvy                                                                                                                                                             str. 3

2.4 Pokud chcete změnit Služby                                                                                                                                                                    str. 3

2.5 Za jakých podmínek může Smlouvu změnit                                                                                                                                          str. 3

2.6 Na jak dlouho je Smlouva uzavřena                                                                                                                                                       str. 3

2.7 Jak ukončit Smlouvu nebo jednotlivou Službu                                                                                                                                      str. 3

2.7.1 Výpověď Smlouvy                                                                                                                                                                                   str. 3

2.7.2 Výpověď jednotlivé Služby                                                                                                                                                                    str. 3

2.7.3 Odstoupení                                                                                                                                                                                               str. 3

2.7.4 Úmrtí                                                                                                                                                                                                          str. 4

2.8 Kontaktujete nás                                                                                                                                                                                         str. 4

2.9 Doručujeme vám                                                                                                                                                                                        str. 4

 

 1. Informace o Účastníkovi

3.1 Údaje nutné pro uzavření Smlouvy                                                                                                                                                         str. 4

3.2 Změna vašich údajů                                                                                                                                                                                   str. 4

3.3 Provozní a lokalizační údaje                                                                                                                                                                    str. 4

3.4 Údaje v telefonních seznamech                                                                                                                                                              str. 4

3.5 Podmínky zpracování osobních údajů a ochrana vašeho soukromí                                                                                                 str. 4

 

 1. Služby

4.1 Jaké Služby poskytujeme                                                                                                                                                                         str. 4

4.2 Od kdy Služby poskytujeme                                                                                                                                                                     str. 4

4.3 Instalace Přijímacích zařízení                                                                                                                                                                   str. 4

4.4 Kde vám Služby poskytujeme                                                                                                                                                                  str. 5

4.4.1 Užívací právo                                                                                                                                                                                           str. 5

4.4.2 Přístup                                                                                                                                                                                                       str. 5

4.4.3 Souhlas vlastníka domu                                                                                                                                                                         str. 5

4.5 Užívání Služeb                                                                                                                                                                                            str. 5

4.5.1 Kdo může Služby užívat                                                                                                                                                                         str. 5

4.5.2 Jak můžete Služby užívat                                                                                                                                                                      str. 5

4.6 Co když vznikne porucha Služeb                                                                                                                                                            str. 5

4.7 Služby třetích stran                                                                                                                                                                                     str. 5

4.8 Omezení Služeb                                                                                                                                                                                         str. 5

4.8.1 Důvody omezení                                                                                                                                                                                     str. 5

4.8.2 Důsledky omezení                                                                                                                                                                                  str. 5

4.9 Kapacita                                                                                                                                                                                                       str. 5

4.10 Odpovědnost za škodu                                                                                                                                                                            str. 5

4.11 Přenesení čísla od nebo k jinému operátorovi                                                                                                                                    str. 5

 

 1. Cena za Služby

5.1 Od kdy platíte a kolik                                                                                                                                                                                  str. 5

5.2 Kdy a jak vám posíláme vyúčtování                                                                                                                                                        str. 6

5.3 Kdy a jak platíte vyúčtování                                                                                                                                                                      str. 6

5.4 Sleva                                                                                                                                                                                                             str. 6

5.5 Pokud neuhradíte cenu                                                                                                                                                                             str. 6

5.6 Pokud neuhradíte cenu opakovaně                                                                                                                                                        str. 6

5.7 Úhrada                                                                                                                                                                                                         str. 6

5.8 Záruka                                                                                                                                                                                                          str. 6

5.9 Záloha                                                                                                                                                                                                          str. 6

 

 1. Reklamační řád

6.1 Nejste spokojeni s vyúčtovanou cenou                                                                                                                                                  str. 6

6.2 Odkladný účinek                                                                                                                                                                                         str. 6

6.3 Nejste spokojeni s poskytnutou Službou                                                                                                                                                str. 6

6.4 Jak a do kdy reklamaci vyřídíme                                                                                                                                                             str. 6

 

 

1

 

 1. Pronájem Přijímacích zařízení

7.1 Co je Přijímací zařízení?                                                                                                                                                                           str. 6

7.2 Pronájem Přijímacího zařízení                                                                                                                                                                 str. 7

7.3 Výpůjčka Přijímacího zařízení                                                                                                                                                                  str. 7

7.4 Vrácení Přijímacího zařízení                                                                                                                                                                    str. 7

7.5 Ochrana Přijímacího zařízení                                                                                                                                                                   str. 7

7.6 Co když Přijímací zařízení nevrátíte včas a v pořádku                                                                                                                        str. 7

7.7 Co když Přijímací zařízení vrátíte a neukončili jste Smlouvu                                                                                                             str. 7

 

 1. Právo a příslušnost str. 7

 

 1. Součásti Smlouvy str. 7

 

 1. Účinnost str. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 1. Účastník a poskytovatel, kdo je kdo?

 

V těchto Všeobecných podmínkách jsou upravena vaše práva a povinnosti jako účastníka služeb elektronických komunikací (dále jen Služby). Pokud jste fyzická osoba, nepodnikatel, jsou tyto Všeobecné podmínky určeny pro vás. Dále jsou zde upravena práva a povinnosti matriXpro jako poskytovatele těchto Služeb.

 

 1. Smlouva

 

2.1 Smlouva

Služby elektronických komunikací vám poskytujeme na základě smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva). Tyto Všeobecné podmínky jsou vždy nedílnou součástí Smlouvy. Smlouvu s vámi uzavíráme v českém jazyce.

 

2.2 Kdy je Smlouva uzavřena

Uzavření Smlouvy vám můžeme nabízet různými způsoby, zejm. písemně, ale podle našich aktuálních technických možností i některými prostředky komunikace na dálku. Podle toho, jaký jste z aktuálně nabízených způsobů uzavření smlouvy vybral(a), je smlouva uzavřená (platná a účinná):

 1. oboustranným podpisem formuláře Smlouvy, byla-li uzavřena písemně, nebo
 2. pokud jste vyplnil(a) a odeslal(a) webový formulář a my jsme vám potvrdili přijetí vaší objednávky Služeb, nebo
 3. prostřednictvím e-mailu jsme si dohodli veškeré náležitosti Smlouvy a vzájemně je odsouhlasili, nebo
 4. prostřednictvím telefonu jsme si dohodli veškeré náležitosti Smlouvy a vzájemně je odsouhlasili.

 

2.3 Podmínky pro uzavření Smlouvy

Smlouvu s vámi uzavřeme, pokud nám sdělíte všechny údaje vyžadované zákonem (3.1) a tyto údaje nám na naši žádost doložíte platným občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Dále můžeme žádat, abyste prokázal(a) právo k užívání místa instalace (4.4.1). Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste v minulosti neplnil(a) závazky vůči matriXpro, nejsme povinni s vámi Smlouvu uzavřít, nebo od vás můžeme požadovat složení zálohy dle ceníku (5.9). Odmítnout uzavření smlouvy nebo požadovat složení zálohy od vás můžeme také v případě, kdy by uzavření 
a případné plnění Smlouvy mohlo být v prokazatelném rozporu s našimi právem chráněnými zájmy nebo zájmy třetích osob (např. pokud jste v exekuci nebo s vámi bylo zahájeno insolvenční řízení). Tyto informace o vás zjišťujeme ve veřejných rejstřících a seznamech (např. Veřejný rejstřík, Insolvenční rejstřík, Centrální evidence exekucí, Databáze neplatných osobních dokladů nebo dlužnické registry).

 

2.4 Pokud chcete změnit Služby

2.4.1 Pokud chcete změnit rozsah užívané Služby, to znamená zvýšit využívaný tarif, nebo pokud si chcete přiobjednat jinou Službu (dále jen změna Služeb), kontaktujte nás telefonicky nebo elektronicky (www.matrixpro.cz) anebo písemně. Požadovanou změnu Služeb provedeme nejpozději do 30 dnů od vaší žádosti; od tohoto okamžiku považujeme dohodu o změně Služeb za uzavřenou, nebyla-li dříve uzavřena písemně.

 

2.4.2 Od změny Služeb můžete odstoupit do 14 dnů od provedení změny Služeb, pokud jste si ji objednali prostředky komunikace na dálku (telefonem nebo po internetu) nebo pokud jste smlouvu uzavřeli mimo prostory obvyklé pro naše podnikání. Jedná se ale o odstoupení pouze od této změny, nikoli celé Smlouvy. V takovém případě vám po odstoupení budeme poskytovat původní Služby, které jste užíval(a) před provedenou změnou. Váš požadavek na změnu Služeb opětovně potvrdíte tím, že zaplatíte v plné výši nejbližší následující vyúčtování Služeb.

 

2.5 Za jakých podmínek může Smlouvu změnit matriXpro

2.5.1 matriXpro může změnit podmínky Smlouvy v celém rozsahu, tzn. i jakoukoli její součást. Změna se může týkat zejména poskytované Služby (ceny, parametrů, podmínek poskytování, zahájení poskytování, ukončení nebo nahrazení jinou Službou aj.), práv a povinností (vašich i jejich rozsahu, vyúčtování ceny, poplatků a způsobů plateb, reklamací, podmínek zpracování údajů, doručování, odpovědnosti za škodu a újmu aj.), i jiných smluvních ujednání (doby trvání Smlouvy, podmínek a způsobu jejího ukončení aj.) apod. Důvodem pro změnu podmínek Smlouvy ze strany matriXpro může být inflace, zavedení nových Služeb, změny podmínek na trhu elektronických komunikací, zkvalitňování sítě či vývoje nových technologií, či změna jiných technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně matriXpro.

 

2.5.2 Pokud matriXpro změní podmínky Smlouvy, dozvíte se o tom minimálně 1 měsíc předem, a to na našich internetových stránkách www.matrixpro.cz.

 

2.5.3 Pokud matriXpro změní náležitosti Smlouvy, u kterých to vyžaduje zákon, oznámíme vám to minimálně 1 měsíc předem stejnou formou, jakou jste zvolili pro zasílání vyúčtování. Pokud byste s takovou změnou nesouhlasili, máte možnost ukončit Smlouvu ke dni, kdy se mají podmínky Smlouvy změnit. O tom, že s novými podmínkami Smlouvy nesouhlasíte, nás ale prosím písemně informujte alespoň 15 dnů před plánovanou změnou, abychom stihli tento požadavek technicky zpracovat a Smlouvu ukončit. Právo ukončit Smlouvu z tohoto důvodu však nemáte, dojde-li ke změně podmínek Smlouvy na základě změny právní úpravy nebo v případě změny uložené Českým telekomunikačním úřadem.

 

2.6 Na jak dlouho je Smlouva uzavřena

Smlouvu s vámi uzavíráme na dobu neurčitou.

 

2.7 Jak ukončit Smlouvu nebo jednotlivou Službu

Na ukončení Smlouvy nebo jednotlivé Služby se můžeme buď dohodnout, nebo je možné Smlouvu nebo jednotlivou Službu písemně vypovědět, anebo je možné od Smlouvy odstoupit.

 

2.7.1 Výpověď Smlouvy

Smlouvu můžete písemně vypovědět bez udání důvodu v měsíční výpovědní době. Výpovědní doba začne běžet následující měsíc po tom, co nám doručíte svou výpověď Smlouvy.

 

2.7.2 Výpověď jednotlivé Služby

Můžete nám také písemně zaslat výpověď jednotlivé Služby, a to bez udání důvodu v měsíční výpovědní době. Výpovědní doba začne běžet následující mesíc po tom, co nám doručíte svou výpověď Služby. Prosím vezměte na vědomí, že pokud ve výpovědi neuvedete, kterou konkrétní Službu chcete ukončit, bude to pro nás znamenat, že chcete ukončit celou Smlouvu.

 

2.7.3 Odstoupení

Smlouvu je možné ukončit také písemným odstoupením, ale pouze z uvedených důvodů.

 

2.7.3.1 Vy můžete odstoupit od Smlouvy nebo jednotlivé Služby:

 1. v případě, že vám neoprávněně nedodáváme Službu déle než 30 dní;
 2. do 14 dnů ode dne, kdy jsme vám poskytli písemnou informaci o obsahu Smlouvy, pokud jsme s vámi Smlouvu uzavřeli prostředky komunikace na dálku (např. telefonem nebo po internetu). V takovém případě máte povinnost uhradit poměrnou část ceny za Služby poskytnuté před odstoupením;

 

 1. do 14 dnů ode dne, kdy jsme vám poskytli písemnou informaci o obsahu změny Smlouvy, pokud jsme se 
s vámi na změně Služeb dohodli prostředky komunikace na dálku (např. telefonem nebo po internetu). Jedná se ale o odstoupení pouze od této změny, nikoli celé Smlouvy. V takovém případě vám po odstoupení budeme poskytovat původní Služby, které jste užíval(a) před provedenou změnou;

 

 1. do 14 dnů od uzavření Smlouvy mimo prostory obvyklé pro naše podnikání (např. s naším obchodním zástupcem). V takovém případě máte povinnost uhradit poměrnou část ceny za Služby poskytnuté před odstoupením;
 2. do 14 dnů od uzavření změny Smlouvy mimo prostory obvyklé pro naše podnikání (např. s naším obchodním zástupcem). Jedná se ale o odstoupení pouze od této změny, nikoli celé Smlouvy. V takovém případě vám po odstoupení budeme poskytovat původní Služby, které jste užíval(a) před provedenou změnou.

 

 

 

3

 

2.7.3.2 matriXpro může odstoupit od Smlouvy nebo od jednotlivé Služby, pokud:

 1. neuhradíte v průběhu trvání Smlouvy jakákoli 3 vyúčtování a my vás na tuto skutečnost upozornili;
 2. uhradíte 2 po sobě jdoucí vyúčtování až po splatnosti a my vás na tuto skutečnost upozornili;
 3. jste nám sdělil(a) nebo do Smlouvy doplnil(a) nepravdivý údaj, který je podmínkou k uzavření Smlouvy (3.1);
 4. jste neposkytl(a) nutnou součinnost pro plnění Smlouvy, zejm. jste nám vy nebo vlastník domu, kde vám máme poskytovat Služby, neumožnili umístění potřebného zařízení pro poskytování Služeb anebo jste neumožnili přístup k místu instalace nebo k umístěnému zařízení. Za takové neposkytnutí přiměřené součinnosti považujeme 
i ohrožující, hrubé nebo neuctivé chování vůči našim zaměstnancům či dodavatelům;

 

 1. Služby užívá jiná osoba bez našeho souhlasu (4.5.1);
 2. používáte nebo šíříte nástroje, které by mohly ohrozit bezpečnost a integritu sítě matriXpro nebo dalších osob (4.5.2 d);
 3. užíváte Službu způsobem, který negativně ovlivňuje provoz sítě či jakékoli její části, nebo kvalitu Služeb poskytovaných jiným účastníkům (4.5.2 e);
 4. bylo s vámi zahájeno insolvenční řízení;
 5. z technických důvodů na naší straně, které nám znemožní plnit předmět Smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dnů a nedohodneme se s vámi jinak.

 

2.7.4 Úmrtí

Když nastane úmrtí Účastníka, je potřeba, aby nás o tom pozůstalí informovali. Informovat nás mohou jakýmkoli způsobem, následně však budeme potřebovat doložit úmrtní list nebo čestné prohlášení pozůstalých. Poté se s pozůstalými můžeme domluvit, že změníme Smlouvu tak, že se Účastníkem nově stane někdo z pozůstalých (pokud si přejí Služby i nadále využívat), nebo ukončíme Smlouvu k datu doložení úmrtí (případně k datu úmrtí, pokud Služby v domácnosti prokazatelně nikdo neužíval).

 

2.8 Kontaktujte nás

Pro komunikaci s námi využívejte, prosím, výhradně naše klientské centrum. Na klientské centrum můžete zavolat na číslo 775 659 559 nebo ho kontaktovat elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře na www.matrixpro.cz anebo zaslat dopis na adresu Klientské centrum Hlavní 13, Horní Lhota PSČ 747 64. Pokud v textu Smlouvy nebo Všeobecných podmínek uvádíme, že pro dané jednání je třeba dodržet písemnou formu, vždy tím myslíme vlastnoručně podepsaný dopis zaslaný prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, případně e-mail opatřený zaručeným a uznávaným elektronickým podpisem zaslaný na adresu info@matrixpro.cz.

 

2.9 Doručujeme vám

Ke komunikaci s vámi budeme přednostně využívat vámi sdělenou adresu elektronické pošty. Také můžeme využít adresu elektronické pošty, kterou jste použil(a) při předchozí komunikaci s námi. Dále budeme ke komunikaci s vámi využívat vámi sdělenou kontaktní adresu a telefon, jinak adresu místa instalace Služby. Pokud nastane změna ve vašich kontaktních údajích a vy nám to nesdělíte (3.2), budeme vám dále zasílat sdělení na původní kontakty. Vezměte prosím na vědomí, že takto zaslaná sdělení budeme považovat za doručená. Vezměte prosím také na vědomí, že pokud si nevyzvednete nebo odmítnete převzít doporučenou poštovní zásilku, považuje se i taková zásilka za doručenou, neboť se dostala do sféry vašeho vlivu.

 

 1. Informace o Účastníkovi

 

3.1 Údaje nutné pro uzavření Smlouvy

Aby bylo možné s vámi uzavřít Smlouvu, potřebujeme znát tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, bydliště. Bez těchto údajů nám zákon nedovoluje s vámi Smlouvu uzavřít. Také potřebujeme znát číslo vašeho občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti, podle kterého ověříme správnost vámi poskytnutých údajů.

 

3.2 Změna vašich údajů

Pokud se některá z informací vyplněných ve Smlouvě změní, je nutné, abyste tuto změnu písemně oznámili našemu klientskému centru co nejdříve, nejpozději do 7 dní od změny. To se týká také kontaktní adresy, na kterou vám zasíláme veškeré písemnosti a e-mailové adresy.

 

3.3 Provozní a lokalizační údaje

matriXpro vede databázi, která obsahuje osobní údaje, provozní údaje a lokalizační údaje svých účastníků. Podpisem Smlouvy berete na vědomí, že matriXpro  zpracovává uvedené údaje za podmínek stanovených zákonem a prováděcími právními předpisy. Provozní údaje jsou jakékoli údaje, které dle zákona nutně zpracováváme zejména pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro jejich účtování, např. volající číslo, volané číslo, datum, čas, trvání přenosu, druh poskytnuté Služby atd. Lokalizační údaje jsou jakékoli údaje, které dle zákona nutně zpracováváme v sítích elektronických komunikací a které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení uživatele.

 

3.4 Údaje v telefonních seznamech

Vaše údaje, tzn. jméno a příjmení, telefonní číslo a případně adresa elektronické pošty mohou být zveřejněny v telefonním seznamu (tištěném

 

i elektronickém). Pokud o to máte zájem, je potřeba, abyste to uvedli přímo ve Smlouvě. Udělený souhlas se zveřejněním v telefonním seznamu můžete kdykoli odvolat. V tom případě zajistíme odstranění údajů ze seznamu při jejich nejbližší úpravě. Vaše údaje poskytneme na základě zákona i dalším poskytovatelům informačních služeb o telefonních číslech a vydavatelům telefonních seznamů. Pokud si nepřejete, aby vaše údaje uvedené v telefonním seznamu byly využívány pro kontaktování za účelem marketingu třetích stran, je potřeba, abyste to uvedli přímo ve Smlouvě. Účelem tištěného nebo elektronického seznamu účastníků je pouze vyhledávání kontaktu o osobě na základě jejího jména nebo případně dalších identifikačních prvků. V elektronické verzi seznamu je možné vyhledávání kontaktu o osobě, pouze pokud znáte její jméno.

 

3.5 Podmínky zpracování osobních údajů a ochrana vašeho soukromí

Podrobné informace o zpracování osobních údajů a ochraně vašeho soukromí naleznete na webu www.matrixpro.cz.

 

 1. Služby

 

4.1 Jaké Služby poskytujeme

Poskytujeme vám tyto služby elektronických komunikací:

 1. Služba přístupu k síti internet
 2. Služba přenosu rozhlasových a televizních signálů po internetu
 3. Telefonní služba

Také vám poskytujeme doplňkové služby, které lze užívat pouze v souvislosti s některou službou elektronických komunikací (dále vše jen Služba nebo Služby). Specifikace jednotlivých Služeb (včetně doplňkových) jsou nedílnou součástí Smlouvy a naleznete je na www.matrixpro.cz.

 

4.2 Od kdy Služby poskytujeme

Službu vám budeme poskytovat ode dne, kdy náš technik úspěšně zprovozní koncové místo (tzn. účastnickou zásuvku ve vašem bytě, domě) nebo v den, kdy vám dodáme Přijímací zařízení, pokud je koncové místo již zprovozněno. Službu vám začneme poskytovat nejpozději do 40 dnů od podpisu Smlouvy.

 

4.3 Instalace Přijímacích zařízení

Přijímací zařízení (co to je, se dozvíte v čl. 7) si zpravidla nainstalujete sám/sama. Pokud budete chtít, aby vám Přijímací zařízení nainstaloval náš technik, je třeba tuto službu objednat. Instalace Přijímacího zařízení technikem je zpoplatněna dle ceníku.

 

 

4

 

4.4 Kde vám Služby poskytujeme

Služby vám poskytujeme ve vašem domě či bytě (bytové jednotce) nebo v bytě, ke kterému máte užívací právo (např. nájem); jedná se o místo instalace.

 

4.4.1 Užívací právo

Pokud byt nebo dům nevlastníte, můžeme po vás před uzavřením Smlouvy požadovat prokázání, že byt nebo dům užíváte oprávněně, např. doložením nájemní smlouvy. To stejné platí v případě, že budete chtít změnit místo instalace během trvání Smlouvy. Pokud neprokážete, že byt užíváte oprávněně, nemusíme s vámi uzavřít Smlouvu a tedy ani poskytovat Služby.

 

4.4.2 Přístup

Je potřeba, abyste nám místo instalace zpřístupnil(a), abychom mohli zprovoznit koncové místo. Bez této součinnosti vám Služby nebudeme moci poskytnout.

 

4.4.3 Souhlas vlastníka domu

Je na vás, abyste měl(a) souhlas vlastníka domu, ve kterém má být místo instalace, že v tomto domě je možné koncové místo nainstalovat, pokud tam ještě není instalováno. Pokud takový souhlas nemáte, je nutné nám to sdělit, jinak budeme mít za to, že souhlas máte zajištěn. Pokud takový souhlas nebudete mít, může se stát, že vám Služby nebudeme moci poskytovat.

 

Abychom mohli my nebo naši pověření technici provádět údržbu, opravy, úpravy, montáž, přemístění, revize, měření či demontáž Služeb nebo zařízení potřebných pro užívání Služeb, je nutné, abyste pro nás zajistil(a) přístup do prostor v domě, kde se koncové místo nachází. Pokud takový přístup nebudeme mít, může se stát, že vám Služby nebudeme moci poskytovat.

 

4.5 Užívání Služeb

 

4.5.1 Kdo může Služby užívat

Služby můžete užívat vy jako účastník, anebo osoby, které s vámi bydlí v bytě. K tomu, aby Služby užívaly jiné osoby, od nás potřebujete výslovný souhlas.

 

4.5.2 Jak můžete Služby užívat

Při užívání našich Služeb:

 1. nezasahujte do našich zařízení, neměňte jejich nastavení, ani neměňte nastavení připojeného Přijímacího zařízení;
 2. neuskutečňujte zlomyslná nebo obtěžující volání;
 3. užívejte Službu v souladu s její specifikací, Všeobecnými podmínkami a právními předpisy;
 4. nepoužívejte nebo nešiřte jakékoli nástroje, které by mohly ohrozit bezpečnost a integritu sítě matriXpro nebo dalších osob;
 5. neužívejte Služby způsobem, který by mohl negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoli její části, nebo kvalitu Služeb poskytovaných jiným účastníkům.

Služby můžete užívat prostřednictvím zařízení, které splňuje požadavky stanovené právními předpisy pro provoz v ČR.

 

4.6 Co když vznikne porucha Služeb

Pokud vznikne v rámci sítě matriXpro porucha, odstraníme ji co nejdříve. Pokud vám Služby přestanou fungovat nebo nejste spokojeni s jejich kvalitou, je nutné to bez odkladu nahlásit klientskému centru. Po nahlášení opravíme poruchu do 2 pracovních dní. Pokud je porucha na naší síti nebo na našem zařízení, nese náklady na opravu matriXpro. Vy však nesete náklady, jestliže je porucha na vašem zařízení a my vám jej na vaši žádost opravíme.

 

4.7 Služby třetích stran

Při používání Telefonní služby můžete využít i služeb, které nabízí další poskytovatel (např. komerční linky s předvolbou 9xy). Pro spuštění služeb třetích stran můžeme požadovat složení záruky dle ceníku. Takové služby třetí strany pak hradíte třetí straně naším prostřednictvím a poplatky za tyto služby jsou zohledněny ve vyúčtování. Služby třetích stran jsou vždy účtovány nad rámec vašeho telefonního tarifu (volných minut). Vezměte prosím na vědomí, že za služby třetích stran neneseme odpovědnost a není tedy možné u nás reklamovat jejich vadné poskytnutí.

 

4.8 Omezení Služeb

 

4.8.1 Důvody omezení

Omezit nebo přerušit poskytování Služeb vám na nezbytně nutnou dobu můžeme z provozních nebo technických důvodů (zejména hrozí-li přetížení kapacity sítě), nebo v případě narušení bezpečnosti a integrity naší sítě, bezpečnosti služby nebo při zjištění jejího ohrožení nebo zranitelnosti), nebo na základě rozhodnutí státního orgánu, v období krizového stavu nebo z důvodu jiného důležitého veřejného zájmu. Omezit nebo přerušit poskytování Služeb vám můžeme také v případě, že:

 1. neuhradíte včas a řádně vyúčtování Služeb, a to ani po uplynutí náhradní lhůty;
 2. máme důvodné podezření, že vy nebo jiná osoba zneužíváte vám poskytované Služby;
 3. odmítnete složit záruku (5.8);
 4. užíváte Služby způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její části, nebo kvalitu Služeb poskytovaných jiným účastníkům (např. užíváte zařízení neschválené pro provoz v ČR).

 

4.8.2 Důsledky omezení

Poskytování služeb vám obnovíme v přiměřené lhůtě, jakmile odpadne důvod, kvůli kterému jsme vám Služby omezili nebo přerušili. Po dobu omezení nebo přerušení z důvodů 4.8.1 písm. a až d) platíte Služby v plném rozsahu, a za opětovné zprovoznění, můžeme požadovat úhradu poplatku dle ceníku. Pokud jsme vám omezili nebo přerušili poskytování Služeb z důvodů 4.8.1 písm. a až d), můžeme vám po obnovení poskytování Služeb účtovat cenu Služeb v plné výši, pokud jsme vám do té doby poskytovali slevu.

 

4.9 Kapacita

Aby nedocházelo k přetížení kapacity sítě, můžeme stanovit povolený objem přenesených dat pro jednotlivé Služby v určitém období. Pokud povolený objem přenesených dat překročíte, můžeme omezit rychlost přenosu u vámi užívané Služby do konce určeného období.

 

4.10 Odpovědnost za škodu

Prosím vezměte na vědomí, že naše odpovědnost za škodu je omezena ze zákona. matriXpro tedy není povinen nahradit škodu uživatelům Služby, pokud vznikne v důsledku přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby.

 

4.11 Přenesení čísla od nebo k jinému operátorovi

V případě Telefonní služby máte možnost přejít od jiného poskytovatele služeb k matriXpro i se svým telefonním číslem. Máte také možnost ponechat si své telefonní číslo a přejít s ním k jinému poskytovateli služeb.

 

Chcete-li přenést své telefonní číslo k jinému poskytovateli služeb, požádejte přejímajícího poskytovatele služby 
o zajištění přenesení vašeho telefonního čísla. V takovém případě nám přejímající poskytovatel zašle objednávku na přenos čísla. Tuto objednávku již u matriXpro není třeba doplnit o výpověď Telefonní služby z vaší strany (výpovědní doba v případě přenesení čísla činí 2 dny a začíná běžet vyrozuměním společnosti Vodafone ze strany přejímajícího poskytovatele služeb). Více informací o podmínkách služby přenositelnosti čísla najdete na www.matrixpro.cz a v klientském centru.

 

 1. Cena za Služby

 

5.1 Od kdy platíte a kolik

Cenu za Služby hradíte od zahájení jejich poskytování. Výše ceny za Služby je uvedena ve Smlouvě nebo v platném ceníku Služeb. Ceník je nedílnou součástí Smlouvy.

 

 

 

5

 

5.2 Kdy a jak vám posíláme vyúčtování

Cenu za Služby vám vyúčtujeme zpravidla měsíčně. Vyúčtování ceny vám doručíme v elektronické podobě, pokud jsme se nedohodli jinak. Pokud máte zájem o tištěné vyúčtování, je možné ho zasílat na vaši žádost. Pokud nám nesdělíte svou adresu elektronické pošty, budeme vám zasílat tištěné vyúčtování. Tištěné vyúčtování je zpoplatněno dle ceníku.

 

5.3 Kdy a jak platíte vyúčtování

Splatnost ceny za Služby je uvedena přímo ve vyúčtování. Pokud se stane, že ve vyúčtování splatnost není uvedena, je takové vyúčtování splatné do 10 dnů od jeho doručení. Způsob platby jsme si domluvili ve Smlouvě. Pokud ne, zasílejte nám úhradu vyúčtování na náš účet uvedený

 

ve vyúčtování. Je nezbytné, abyste při jakékoli platbě na náš účet uvedli správný variabilní symbol, který je také uveden na vyúčtování. Podle variabilního symbolu totiž poznáme, že je platba od vás, a nebudeme vás zbytečně upomínat.

 

5.4 Sleva

 

5.4.1 Výše slevy

Ve Smlouvě se můžeme dohodnout na poskytnutí slevy. Sleva může být poskytnuta buď jako opakující se sleva z ceny Služeb, nebo jako jednorázová sleva z aktivačního poplatku nebo sleva z instalačního poplatku anebo i jiná sleva, kterou jsme si dohodli ve Smlouvě. Konkrétní výše slev se spočítá jako rozdíl ceny uvedené v ceníku v době uzavření Smlouvy a ceny uvedené přímo ve Smlouvě.

 

5.4.2 Podmínky slevy

Nárok na slevu vám vznikne, pokud:

 1. jsme se na slevě dohodli ve Smlouvě a
 2. řádně užíváte Službu po dobu uvedenou ve Smlouvě a
 3. neporušil(a) jste Smlouvu způsoby, kvůli kterým můžeme odstoupit od Smlouvy (2.7.3.2 písm. a až h) a
 4. neporušil(a) jste Smlouvu způsoby, kvůli kterým můžeme omezit Služby (4.8.1 písm. a až d).

Nárok na slevu vám vznikne v momentě, kdy jste splnil(a) všechny uvedené podmínky. Pokud se tak nestane, zašleme vám opravné vyúčtování ceny. V opravném vyúčtování vám doúčtujeme cenu v plné výši, jak byla uvedena v ceníku v době uzavření Smlouvy.

 

5.5 Pokud neuhradíte cenu

Pokud neuhradíte včas nebo řádně cenu za Služby, vyzveme vás znovu k zaplacení stejnou formou, jakou jsme vám doručili vyúčtování

a poskytneme vám minimálně 7denní náhradní lhůtu k zaplacení. Pokud ani potom nezaplatíte cenu za Služby, můžeme vám omezit poskytování Služeb (4.8.1).

 

5.6 Pokud neuhradíte cenu opakovaně

Pokud uhradíte 2 po sobě jdoucí vyúčtování až po splatnosti a my vás na tuto skutečnost upozornili, můžeme odstoupit od Smlouvy (2.7.3.2 b). Od Smlouvy můžeme rovněž odstoupit, pokud neuhradíte v průběhu trvání Smlouvy jakákoli 3 vyúčtování a my vás na tuto skutečnost upozornili (2.7.3.2 a).

 

5.7 Úhrada

Vezměte prosím na vědomí, že platbu, kterou od vás obdržíme, můžeme dle naší volby použít na úhradu jakékoli vaší dlužné částky, pokud se nedohodneme jinak. O tom, na úhradu jaké dlužné částky byla vaše platba použita, vás budeme informovat na vaši žádost prostřednictvím klientského centra.

 

5.8 Záruka

Můžeme po vás také požadovat složení záruky dle ceníku. Většinou po vás složení záruky budeme požadovat, pokud máte v průběhu měsíce nezvykle vysoký provoz Telefonní služby, která mohla být k vaší újmě zneužita jinou osobou, nebo nezodpovědně užívána dětmi. Pokud záruku odmítnete složit, můžeme vám do konce měsíce Službu omezit. Tímto postupem se snažíme ochránit zejm. vás před nadměrným finančním zatížením, ale i nás před neplacením za poskytnuté Služby. Pokud jste složil(a) záruku, můžeme vaši dlužnou částku započíst proti poskytnuté záruce. O započtení vás budeme informovat na vaši žádost prostřednictvím klientského centra. Po ukončení Smlouvy vám složenou záruku po započtení všech dlužných částek vrátíme. Na vrácení záruky máme 60 dnů od ukončení Smlouvy nebo od vypořádání všech závazků (včetně vrácení Doplňkového zařízení) z vaší strany, podle toho, co nastane později.

 

5.9 Záloha

Složení zálohy dle ceníku po vás můžeme požadovat v případě, že s námi chcete uzavřít Smlouvu a v minulosti jste neplnil(a) závazky vůči matriXpro, nebo by uzavření Smlouvy s vámi a její případné plnění mohlo být v prokazatelném rozporu s našimi právem chráněnými zájmy nebo zájmy třetích osob (např. pokud jste v exekuci nebo s vámi bylo zahájeno insolvenční řízení) (2.3). Zálohu, kterou nám poskytnete, budeme každý měsíc používat na úhradu vašeho vyúčtování, a to až do jejího vyčerpání. Poté budete hradit vyúčtování standardním způsobem (5.3).

 

 1. Reklamační řád

 

6.1 Nejste spokojeni s vyúčtovanou cenou

Pokud nesouhlasíte s výší vyúčtované ceny za Služby, máte možnost vyúčtování reklamovat v našem klientském centru. Vyúčtování můžete reklamovat do 2 měsíců od jeho doručení, potom vám právo reklamovat podle zákona zanikne.

 

6.2 Odkladný účinek

Pokud vyúčtování reklamujete včas, nemá taková reklamace podle zákona odkladný účinek na splatnost vyúčtování 
a je potřeba, abyste vyúčtování zaplatili. Na vaši žádost však může Český telekomunikační úřad o odkladném účinku reklamace rozhodnout.

 

6.3 Nejste spokojeni s poskytnutou Službou

Pokud nesouhlasíte s kvalitou poskytnuté Služby, máte možnost Službu reklamovat v našem klientském centru. Službu můžete reklamovat do 2 měsíců od jejího vadného poskytnutí, potom vám právo reklamovat podle zákona zanikne.

 

6.4 Jak a do kdy reklamaci vyřídíme

Vaši reklamaci vyřídíme do 30 dnů od chvíle, kdy jste nám ji doručil(a). Pokud vaši reklamaci vyúčtování vyřídíme kladně, zohledníme vám případný přeplatek za Služby v následujícím vyúčtování Služeb. Pokud nesouhlasíte se způsobem vyřízení reklamace, můžete se v takovém případě obrátit na Český telekomunikační úřad.

 

 1. Pronájem Přijímacích zařízení

 

7.1 Co je Přijímací zařízení?

Přijímací zařízení je zařízení, které vám umožní užívat naše Služby, tzn. přijímat náš signál. Jedná se např. o modem, set-top-box atp. Přijímací zařízení vám podle konkrétní nabídky buď pronajmeme, zdarma vypůjčíme, nebo prodáme. Prodej Přijímacích zařízení je upraven zvlášť ve Všeobecných obchodních podmínkách prodeje Přijímacích zařízení. Prostřednictvím pronajatých či vypůjčených Přijímacích zařízení může Vodafone poskytovat služby elektronických komunikací i dalším účastníkům. V případě výměny pronajatého nebo vypůjčeného zařízení v rámci reklamace neodpovídáme za uložený obsah pevného disku Přijímacího zařízení. Pro zajištění funkčnosti sítě při poskytování Služeb můžeme aktualizovat software nastavení pronajatých či vypůjčených Přijímacích zařízení. Vezměte prosím na vědomí, že při aktualizaci může dojít ke změně uloženého obsahu.

 

 

 

6

 

7.2 Pronájem Přijímacího zařízení

Pokud se rozhodnete, že si Přijímací zařízení chcete pronajmout, platíte za pronájem pravidelné měsíční poplatky ve výši určené v ceníku. Vyúčtování a úhrada poplatků za pronájem Přijímacího zařízení probíhá stejným způsobem jako u vyúčtování Služeb.

 

7.3 Výpůjčka Přijímacího zařízení

Pokud máte Přijímací zařízení zdarma vypůjčené, platí pro výpůjčku stejná práva a povinnosti jako pro pronájem Přijímacích zařízení (v bodech 7.4 – 7.7).

 

7.4 Vrácení Přijímacího zařízení

Do 14 dnů po ukončení Smlouvy je nutné, abyste nám na vlastní náklady vrátil(a) pronajaté Přijímací zařízení. Zařízení můžete vrátit buď osobně na našich Kontaktních místech, jejichž aktuální seznam najdete na www.matrixpro.cz, nebo jeho zasláním na adresu kterou naleznete na www.matrixpro.cz. To platí i v případě, že ukončíte užívání jednotlivé Služby a Přijímací zařízení používáte jen pro její příjem. Aby se vracené Přijímací zařízení cestou k nám nepoškodilo (nebo pro případ, že se tak stane), doporučujeme vám, abyste zásilku při odesílání pojistili dle výše smluvní pokuty pro příslušné Přijímací zařízení, která je uvedena v ceníku. Přijímací zařízení se považuje za vrácené v momentě, kdy ho převezmeme v našem distribučním skladu nebo v pobočce.

 

7.5 Ochrana Přijímacího zařízení

Pronajaté zařízení chraňte proti poškození, ale i před ztrátou a krádeží. Vrátit nám jej musíte nejenom včas (7.4), ale také v pořádku.

 

7.6 Co když Přijímací zařízení nevrátíte včas a v pořádku

Pokud nám pronajaté Přijímací zařízení včas a v pořádku (7.4 a 7.5) nevrátíte, vezměte prosím na vědomí, že vám můžeme naúčtovat smluvní pokutu dle ceníku.

 

7.7 Co když Přijímací zařízení vrátíte, ale neukončili jste Smlouvu

Pokud pronajaté Přijímací zařízení vrátíte, aniž byste s námi ukončili Smlouvu, nemá to vliv na trvání Smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v takovém případě Smlouva dále trvá a nadále je potřeba hradit cenu za Služby.

 

 1. Právo a příslušnost

Smlouva se řídí českým právním řádem, a to především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud některá část Smlouvy bude shledána neplatnou, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Případné spory, které mezi námi vzniknou, bude řešit podle věcné příslušnosti Český telekomunikační úřad nebo obecný soud České republiky.

 

Pro mimosoudní řešení případného sporu se jako spotřebitel můžete v oblasti elektronických komunikací obrátit na Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz), v ostatních případech na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

 

 1. Součásti Smlouvy

Součástí Smlouvy jsou vždy tyto Všeobecné podmínky, Zásady ochrany soukromí spotřebitelů, dále Specifikace Služeb, Ceník a případně specifikace doplňkových služeb. Tím, že podepíšete Smlouvu, souhlasíte se zněním všech jejích součástí. Aktuální znění Smlouvy včetně všech součástí je uveřejněno na www.matrixpro.cz.

 

 1. Účinnost

Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné od 1. 4. 2020. Aktuální znění Všeobecných podmínek najdete na www.matrixpro.cz.

 

Všeobecné podmínky

Updated on 2021-03-29T08:07:14+00:00, by admin.